Stan spraw na dzień 31.01.2004 r. przedstawia się następująco:


Wydział


Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

4

17

255

Wydział II

12

98

1072

Wydział III

5

53

419

Razem

21

168

1746




luty


Stan spraw na dzień 29.02.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

255

43

79

219

Wydział II

1072

55

184

943

Wydział III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562



marzec


Stan spraw na dzień 31.03.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

219

77

73

223

Wydział II

943

86

182

847

Wydział III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzień 30.04.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

223

76

64

235

Wydział II

847

88

141

794

Wydział III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334



Stan spraw na dzień 31.05.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

235

37

87

185

Wydział II

794

58

179

673

Wydział III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129



Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych
zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

Stan spraw na dzień 30.06.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydział II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydział III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzień 31.07.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

218

425

51

37

14

-

592

Wydział II

509

73

91

70

21

1

491

Wydział III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300



Stan spraw na dzień 31.08.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

592

48

4

-

4

-

636

Wydział II

491

116

15

-

15

-

592

Wydział III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485



Stan spraw na dzień 30.09.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

636

60

98

57

41

-

598

Wydział II

592

130

202

149

53

-

520

Wydział III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350



Stan spraw na dzień 31.10 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

598

53

103

80

23

-

548

Wydział II

520

121

213

177

36

1

428

Wydział III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212



Stan spraw na dzień 30.11 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

548

327

131

112

19

-

744

Wydział II

428

103

202

162

40

-

329

Wydział III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzień 31.12 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

744

345

142

112

30

-

947

Wydział II

329

133

200

122

78

1

262

Wydział III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329




Stan spraw na dzień 31.01 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

947

55

153

125

28

-

849

Wydział II

262

135

162

108

54

-

235

Wydział III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzień 28.02 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

849

37

168

62

106

-

718

Wydział II

235

100

144

86

58

-

191

Wydział III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994



Stan spraw na dzień 31.01.2004 r. przedstawia się następująco:


Wydział


Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

4

17

255

Wydział II

12

98

1072

Wydział III

5

53

419

Razem

21

168

1746




luty


Stan spraw na dzień 29.02.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

255

43

79

219

Wydział II

1072

55

184

943

Wydział III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562



marzec


Stan spraw na dzień 31.03.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

219

77

73

223

Wydział II

943

86

182

847

Wydział III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzień 30.04.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

223

76

64

235

Wydział II

847

88

141

794

Wydział III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334



Stan spraw na dzień 31.05.2004 r. przedstawia się następująco:



Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

235

37

87

185

Wydział II

794

58

179

673

Wydział III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129



Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych
zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

Stan spraw na dzień 30.06.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydział II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydział III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzień 31.07.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

218

425

51

37

14

-

592

Wydział II

509

73

91

70

21

1

491

Wydział III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300



Stan spraw na dzień 31.08.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

592

48

4

-

4

-

636

Wydział II

491

116

15

-

15

-

592

Wydział III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485



Stan spraw na dzień 30.09.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

636

60

98

57

41

-

598

Wydział II

592

130

202

149

53

-

520

Wydział III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350



Stan spraw na dzień 31.10 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

598

53

103

80

23

-

548

Wydział II

520

121

213

177

36

1

428

Wydział III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212



Stan spraw na dzień 30.11 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

548

327

131

112

19

-

744

Wydział II

428

103

202

162

40

-

329

Wydział III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzień 31.12 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

744

345

142

112

30

-

947

Wydział II

329

133

200

122

78

1

262

Wydział III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329




Stan spraw na dzień 31.01 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

947

55

153

125

28

-

849

Wydział II

262

135

162

108

54

-

235

Wydział III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzień 28.02 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

849

37

168

62

106

-

718

Wydział II

235

100

144

86

58

-

191

Wydział III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994



Stan spraw na dzień 31.03 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

718

63

156

55

101

-

625

Wydział II

191

121

123

81

42

-

189

Wydział III

85

83

52

27

25

-

116

RAZEM

994

267

331

163

168

-

930

Stan spraw na dzień 30.04 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

625

68

198

35

163

-

495

Wydział II

189

131

139

70

69

-

181

Wydział III

116

61

53

32

21

-

124

RAZEM

930

260

390

137

253

-

800

Stan spraw na dzień 31.05 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

495

57

214

38

176

-

338

Wydział II

181

98

110

71

39

-

169

Wydział III

124

54

59

34

25

-

119

RAZEM

800

209

383

143

240

-

626

Stan spraw na dzień 30.06 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

338

45

225

44

181

-

158

Wydział II

169

129

157

79

78

-

141

Wydział III

119

66

77

33

44

-

108

RAZEM

626

240

459

156

303

-

407

Stan spraw na dzień 31.07.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

158

78

51

18

33

-

185

Wydział II

141

129

41

9

32

-

229

Wydział III

108

103

38

15

23

-

173

RAZEM

407

310

130

42

88

-

587

Stan spraw na dzień 31.08.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

185

59

11

-

11

-

233

Wydział II

229

143

67

-

67

-

305

Wydział III

173

61

23

-

23

-

211

RAZEM

587

263

101

-

101

-

749

Stan spraw na dzień 30.09.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

233

60

61

19

42

-

232

Wydział II

305

104

156

82

74

-

253

Wydział III

211

68

80

43

37

-

199

RAZEM

749

232

297

144

153

-

684

Stan spraw na dzień 31.10.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

232

46

61

39

22

-

217

Wydział II

253

67

125

79

46

-

195

Wydział III

199

47

69

34

35

-

177

RAZEM

684

160

255

152

103

-

589


Stan spraw na dzień 30.11.2005r. przedstawia się następująco:


Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

217

80

58

48

10

-

239

Wydział II

195

97

125

87

38

-

167

Wydział III

177

49

96

59

37

-

130

RAZEM

589

226

279

194

85

-

536


Stan spraw na dzień 31.12 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

239

55

53

34

19

-

241

Wydział II

167

109

108

61

47

-

168

Wydział III

130

38

63

41

22

-

105

RAZEM

536

202

224

136

88

-

514








Informacje o artykule
Historia zmian artykułu