Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 15.02. 2018 r.

Prez.Adm.241.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usług społecznych na „świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

 

1.        Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 305.000,00 zł. (słownie: trzysta pięć tysięcy złoty).

2.        W wyznaczonym terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

cena oferty – 302.901,47 zł., termin wykonania od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

3.        Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

 

                            

 

      

                                                                                           ………………………………….Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu