Dnia 12.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

WYKONAWCY

zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

W zawiązku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiający  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 13.

 

Wykonawca wskazuje, że wysokość kary umownej wskazanej w pkt 13. jest rażąco wygórowana i powoduje dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. SN w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014r., (sygn. akt IV CSK 416/13)wskazuje, iż "w przypadku dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej - dopuszczalne jest na podstawie art. 484 § 2 kc -zmniejszenia kary umownej przez Sąd, na żądanie dłużnika. Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej opierać się może na łącznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 kc podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu z powodu wykonania zobowiązania      w znacznej części pozostaje nadal rażąco wygórowana." W takiej sytuacji dany Wykonawca będzie korzystał z możliwości miarkowania wskazanej kary umownej, zwłaszcza mając na uwadze, iż przy tak ogólnym sposobie formułowania podstawy do skorzystania  z kary umownej można przyjąć, że Zamawiający będzie mógł korzystać ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawcę znacznej części kary przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym.

 

Mając na uwadze powyższe  wnosimy o zmianę i zastosowanie kary w wysokości 100,00 zł.

 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  pismem z dnia 09.02.2018 r. (odpowiedzi na pytania) dokonał modyfikacji pkt 10.1, 10.2. i 10.3 SIWZ oraz pkt 4.1., 4.2. i 4.3 Istotnych dla stron postanowień umowy.

 

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 10 ppkt 1-4 SIWZ zgodnie z poniższym zapisem:

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.     W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 15.02.2018 r. do godz. 9.00.

2.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie, 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 40 – biuro podawcze w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 9.00.

3.     Oferty złożone po terminie będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 pzp.

4.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 9.30 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, sala nr 15”.

 

Jednocześnie pkt 4 i 5 „Ogłoszenia o zamówieniu” otrzymuje brzmienie:

 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 09.00

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 15”.

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ………………………………….

                                                                                         Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu