Dnia 09.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

WYKONAWCY

zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

W zawiązku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiający  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Dotyczy  SIWZ  Rozdz. III ust.18 pkt 1) i 2) oraz  Załącznika nr 4  do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 4.1. i 4.2.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa wczesnoporanne godziny doręczenia, które nie uwzględniają procesów pocztowych zachodzących przed fazą doręczenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy doręczenia do siedziby Zamawiającego, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej lokalizacji. Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczania korespondencji do Zamawiającego powoduje konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, co niejednokrotnie może być niemożliwe. Przepisy Prawa pocztowego obligują Wykonawcę do świadczenia usług pocztowych w sposób jednolity na porównywalnych warunkach.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę wnosimy o zmianę godzin doręczenia – od 7.30 do   godz. 10.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w rozdz. III ust. 18 pkt 1) i 2) SIWZ oraz pkt 4.1 i 4.2 Załącznika nr 4 do SIWZ.

 

Pytanie 2:

W związku z tym, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym utraty przesyłki oraz ubytku jej zawartości jest określona w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację  pkt 8. Załącznika nr 4  do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, poprzez  zastąpienie ppkt 8.2., 8.3 i 8.4. na jeden ppk 8.2 o brzmieniu:

„W przypadku niewykonana lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia  w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 8. Załącznika nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy zgodnie z otrzymaną propozycją.

 

Pytanie 3:

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 13.

Wykonawca wskazuje, że wysokość kary umownej wskazanej w pkt 13. jest rażąco wygórowana i powoduje dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. SN w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014r., (sygn. akt IV CSK 416/13)wskazuje, iż "w przypadku dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej - dopuszczalne jest na podstawie art. 484 § 2 kc -zmniejszenia kary umownej przez Sąd, na żądanie dłużnika. Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej opierać się może na łącznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 kc podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu z powodu wykonania zobowiązania      w znacznej części pozostaje nadal rażąco wygórowana." W takiej sytuacji dany Wykonawca będzie korzystał z możliwości miarkowania wskazanej kary umownej, zwłaszcza mając na uwadze, iż przy tak ogólnym sposobie formułowania podstawy do skorzystania  z kary umownej można przyjąć, że Zamawiający będzie mógł korzystać ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawcę znacznej części kary przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym.

 

Mając na uwadze powyższe  wnosimy o zmianę i zastosowanie kary w wysokości 100,00 zł.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 10.1, 10.2. i 10.3 SIWZ oraz pkt 4.1., 4.2. i 4.3 Istotnych dla stron postanowień umowy zgodnie z poniższym zapisem:

 

13. „Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących działalność operacyjną Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe stwierdzenie naruszenia ww. obowiązku. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących działalność operacyjną”.

 

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację  pkt 29. w Załączniku nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy na:

 

„ 29. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp., w trakcie obowiązywania umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:

    a) zmiany podatku VAT na usługi pocztowe, wówczas nastąpi zmiana cen jednostkowych

        odpowiednio do stawki podatku,

    b) zmiany cen jednostkowych za świadczenie  usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu    przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy  zmianę wartości umowy o różnicę na plus lub minus.

Zmiany takie mogą nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 29. Załącznika nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy zgodnie z otrzymaną propozycją.

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu