Lublin, dnia 05.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

2.        Kryteria oceny ofert:

- cena - waga kryterium 100%

3.         Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

4.        Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 09.00

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 15.

           

 

 

 

                                                         ………………………………….Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF
Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF (skan)
SIWZ w formacie PDF
Spakowana SIWZ w formacie MS Office
Załącznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowany załącznik nr 3 do SIWZ w formacie MS OfficeInformacje o artykule
Historia zmian artykułu