Lublin, dn. 18 października 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/4/17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuję,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie usług społecznych
na „Całodobową ochronę fizyczną osób i mienia WSA w Lublinie”, została wybrana oferta złożona przez firmę:

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

lp.

Wykonawca

Ilość punktów

1

MM Service Monitoring Sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów

MM service Security Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź 

-----

2

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.

ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin

68,98

3

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.

Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

91,72

4

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.

Impel Defender Security Polska Sp. z o.o.

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

96,22

5

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa

84,59

6

Ekotrade Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

77,71

7

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

Z.P. PRAGAL Zdzisław Prasek

ul. Galla 4B, 26-600 Radom

87,78

8

PW KARABELA Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

77,37

9

OCHRONA 24 Sp. z o.o.

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin

100,00

Dokument w formacie PDF
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu