Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 09 października 2017 r.

Nr Prez/Adm – 242/4/17

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usług społecznych na „Całodobową ochronę fizyczną osób i mienia WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 234.000,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złoty).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 09 października 2017 r. do godz. 09:00 wpłynęło 9 ofert.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto zł.

1

MM Service Monitoring Sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów

MM service Security Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź 

289.766,88

2

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.

ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin

24.847,16

3

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.

Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

224.231,75

4

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.

Impel Defender Security Polska Sp. z o.o.

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

17.811,63

5

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa

20.261,79

6

Ekotrade Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

22.056,45

7

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

Z.P. PRAGAL Zdzisław Prasek

ul. Galla 4B, 26-600 Radom

19.524,54

8

PW KARABELA Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

22.153,33

9

OCHRONA 24 Sp. z o.o.

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin

17.139,01

 

3) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu