Lublin, dnia 29.09.2017 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/4/17

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

1.        Przedmiotem  zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zlokalizowanego przy ul. M.C Skłodowskiej 40 – zwanego obiektem chronionym, w sposób określony w projekcie umowy, w instrukcji ochrony oraz w procedurze działania grupy interwencyjnej.

2.        Kryteria oceny ofert:  Cena oferty -100%

3.        Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

4.        Termin składania ofert upływa w dniu 09 października 2017 r. o godzinie 09.00

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 października 2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 15.

           

 

 

 

 

 

                                                         ………………………………….

                                                                                          Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF
SIWZ w formacie PDF
Spakowana SIWZ w formacie MS OfficeInformacje o artykule
Historia zmian artykułu