Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 14 marca 2017 r.

Nr Prez/Adm – 242/3/17

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usług społecznych na „świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

 

1.        Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 330.000,00 zł. (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

2.        W wyznaczonym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

cena oferty – 328.699,05 zł., termin wykonania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., liczba placówek pocztowych na terenie województwa lubelskiego – 453.

 

3.        Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

 

Biorąc pod uwagę, że wpłynęła 1 oferta Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej na załączniku nr 5 do SIWZ.

                             

 

      

                                                                                           ………………………………….Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu