Lublin, dnia 06.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/17

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

2.        Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena ofertowa

60%

2.

Liczba placówek w województwie lubelskim

40%

 

3.        Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

4.        Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2017 r. o godzinie 09.00

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 15.

           

 

 

 

                                                         ………………………………….

Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF
SIWZ w formacie PDF
Załącznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowana SIWZ w formacie MS Office
Spakowany załącznik nr 3 do SIWZ w formacie MS OfficeInformacje o artykule
Historia zmian artykułu