Nr Prez/Adm – 242/7/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie usług społecznych na „Całodobową ochronę fizyczną osób i mienia WSA w Lublinie”, została wybrana oferta złożona przez firmę:

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 lp.

Wykonawca

Ilość punktów

1

Multiservice Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3 H, 10-165 Olsztyn

-------

2

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

86,61

3

PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk
ul. Wojciechowska 5a lok. 32, 20-764 Lublin

 

75,01

4

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
BASMA SECURITY GUARD Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa

86,68

5

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

100,00

6

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

 

87,43

7

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

88,01

 

Ogłoszenie w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu