Nr Prez/Adm – 242/6/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług w zakresie sprzątania  dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 186.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 02 grudnia 2016 r. do godz. 08:30 wpłynęły 2 oferty.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

PLN

1

EKO-BLASK W. Kot R. Dziwina Sp. j.
ul. Koncertowa 7/215 20-843 Lublin

206.197,20

2

PUH PERFEKT M. Kułaga K. Lewandowska Sp. j.
ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin

173.430,00

 

3) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

4) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu