Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 23 listopada 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/5/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę materiałów biurowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 08:30 wpłynęły 3 oferty.

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

PLN

1

EUROBIURO Sp. z o.o. ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin

64.425,06

2

Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o. ul. Rynek 10 23-235 Annopol

57.443,57

3

Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

59.030,23

3) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

4) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

………………………………….
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu