Dnia 26.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/4/16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”.

W zawiązku z otrzymaniem zapytań do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 30 szt. tonerów o wydajności min. 30 000 stron A4 każdy zamiast 60 szt. tonerów o wydajności 15 000 stron A4 ? Dołączenie do drukarki 1 tonera o wysokiej wydajności ułatwi Zamawiającemu przechowywanie i wpłynie na zmniejszenie potrzebnego do tego celu miejsca a potencjalnym Wykonawcom umożliwi zaoferowanie urządzeń w bardzo konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ minimalną wydajność tonera na 15 000 stron, zatem tonery o wydajności 30 000 stron są dopuszczalne. Wymagana ilość tonerów 60 szt. pozostaje niezmieniona.

Pytanie 2:

Czy w wykazie dostaw Zamawiający zamiast 2 dostaw o wartości minimalnej 100 000,00 zł. brutto każda zaakceptuje 1 dostawę urządzeń drukujących o wartości minimalnej 200 000,00 zł ?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający wymaga co najmniej 2 dostaw (drukarki, tonery), o wartości minimalnej 100.000,00 zł. brutto każda wraz z potwierdzeniem, że dostawy zostały wykonane należycie.

Pytanie 3:

W jaki sposób Zamawiający chce określić koszt wydruku w kryterium b) Parametry funkcjonalne skoro w formularzu cen należy podać wyłącznie cenę jednostkową netto tonera nie podając ceny bębna i/lub ceny zestawu naprawczego? W przypadku Zaoferowania Państwu urządzeń z oddzielnym tonerem i bębnem kosztu wydruku przy tak skonstruowanym formularzu cen nie uda się w sposób jednoznaczny wycenić.

Odpowiedź:

Wykonawca w załączniku nr 1 pkt 2 do SIWZ określa wszystkie koszty niezbędne do oceny oferty w kryterium Parametry funkcjonalne- koszty wydruku.

Pytanie 4:

Czy stwierdzenie: "możliwość rozszerzenia gwarancji producenta na okres" oznacza że cena drukarki w formularzu cen ma zawierać gwarancję na dany okres gwarancji czy tez wymagana jest gwarancja producenta na 12 m-cy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gwarancji producenta na 12 miesięcy. Za ewentualną możliwość przedłużenia gwarancji przyznawane są dodatkowe punkty ale nie jest ono wymagane podczas dostawy urządzenia.

Pytanie 5:

W jaki sposób Zamawiający zweryfikuje czy zaoferowane drukarki będą posiadały możliwość rozszerzenia gwarancji producenta na okres nawet do 60 m-cy ? Czy jest wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta drukarek potwierdzającego ten fakt?

Odpowiedź:

Tak, chyba że producent publicznie oferuje rozszerzenie gwarancji na taki okres. W załączniku nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 21 Wykonawca w kolumnie „Oferta Wykonawcy” podaje okres gwarancji producenta jakim objęta jest drukarka np. 12 m-cy, 24 m-ce oraz podaje czy producent przewiduje możliwość (opcja) przedłużenia gwarancji o ….. m-cy.

Pytanie 6:

Zgodnie z informacjami zawartymi w kryterium b) Parametry funkcjonalne w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę drukarek posiadających dodatkowo możliwość rozszerzenia gwarancji producenta na okres 36 miesięcy zostanie przyznane:

a) zgodnie z podpunktem 2 - 20 pkt.

b) zgodnie z podpunktem 3 - 40 pkt.

czyli dla takiego samego okresu gwarancji dwie różne ilości punktów.

Proszę o wyjaśnienie powyższej nieścisłości.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 pzp, zmienił treść pkt XII b) 3) SIWZ, informacja na stronie internetowej.

Pytanie 7:

Według jakich cen: listowych publikowanych przez producenta, publikowanych w porównywarkach internetowych, serwisowych – oferowanych przez autoryzowane serwisy bębna lub zestawu naprawczego dla zaoferowanych drukarek Zamawiający będzie dokonywał oceny kosztu wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie dokonywał oceny kosztu wydruku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na załączniku nr 1 do SIWZ. Koszt wydruku winien być podany przez Wykonawcę na podstawie bieżących cen rynkowych z zachowaniem art. 90 pzp.

Pytanie 8:

Czy zamawiający zagwarantuje używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych: tonerów, bębnów lub zestawów naprawczych przez zadeklarowany przez oferentów okres gwarancji np. 60 m-cy?

Odpowiedź:

Dla celów wyliczenia kosztów eksploatacji należy założyć, że używane są oryginalne materiały eksploatacyjne.

………………………………….

(podpis)

Odpowiedzi na pytania w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu