Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40 20-029 Lublin

Lublin, dn. 25 października 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/3/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 138.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 25 października 2016 r. do godz. 08:30 wpłynęło 6 ofert.

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

1

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

124 400,97

2

ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk Artur Pająk ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock

114 770,07

3

ALTBIT Sp. z o.o. ul. Cicha 17 05-500 Nowa Iwiczna

128 627,25

4

MX Solution Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82 51-167 Wrocław

122 365,32

5

POMAREX Andrzej Pomarański ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

123 817,95

6

GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13/1 64-410 Zielona Góra

129 731,79

3) Minimalny okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia spełniają wszystkie złożone oferty.

4) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

5) Zapłata wynagrodzenia zgodnie § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy, nastąpi po dokonaniu odbioru, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

………………………………….

(podpis)


Informacja z otwarcia ofert przetargowych w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu