Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 13
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, w których powstają materiały archiwalne podlegające przekazaniu do archiwów państwowych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.

2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przyjmowana na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwum zakładowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór bezpośredni nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.

2. Nadzór zewnętrzny nad działalnością archiwum zakładowego sprawuje właściwe archiwum państwowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu