Stan spraw na dzień 31. 01. 2013r. przedstawia się następująco:


Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

235

68

83

73

10

-

220

Wydział II

235

108

104

81

23

-

239

Wydział III

311

84

88

73

15

-

307

RAZEM

781

260

275

227

48

-

766

 

 

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu