Stan spraw na dzień 31. 12. 2012r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

334

49

148

101

47

-

235

Wydział II

255

115

135

111

24

-

235

Wydział III

305

106

100

81

19

-

311

RAZEM

894

270

383

293

90

-

781

 

 

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu