Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie został utworzony wydział informacji sądowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. poz. 1177) - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (§ 5), wydział informacji sądowej wykonuje zadania w zakresie:

  1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;

  2. udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;

  3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

  4. sprawozdawczości statystycznej sądu;

  5. obowiązków administratora systemu informatycznego;

  6. przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;

  7. obsługi rzecznika prasowego sądu;

  8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

  9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu