Stan spraw na dzień 31. 03. 2011r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

200

93

81

69

12

-

212

Wydział II

185

96

100

84

16

-

181

Wydział III

161

65

65

44

21

-

161

RAZEM

546

254

246

197

49

-

554
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu