Stan spraw na dzień 30. 04. 2010r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

373

56

84

62

22

-

345

Wydział II

213

77

75

56

19

-

215

Wydział III

92

43

38

29

9

-

97

RAZEM

678

176

197

147

50

-

657


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu