POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Postępowanie mediacyjne do postępowania sądowoadministracyjnego zostało wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Jest to nowe rozwiązanie, niestosowane dotychczas w polskiej procedurze sądowoadministracyjnej, i podobnie jak postępowanie uproszczone ma na celu przyśpieszenie rozpoznania spraw.

Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na wniosek skarżącego lub organu, a także z inicjatywy sądu (z urzędu). Jego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Prowadzi je sędzia lub referendarz sądowy, którego wyznacza przewodniczący wydziału. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron, z jego przebiegu spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Jeżeli przeprowadzenie mediacji nie doprowadzi do przyjęcia ustaleń przez strony, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest zatem rozwiązaniem mogącym się przyczynić do polubownego rozstrzygnięcia sporu między organem administracyjnym a stroną poprzez zawarcie kompromisu.Autor artykułu: Piotr Roczniak
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 09:59:16


POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Postępowanie mediacyjne do postępowania sądowoadministracyjnego zostało wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Jest to nowe rozwiązanie, niestosowane dotychczas w polskiej procedurze sądowoadministracyjnej, i podobnie jak postępowanie uproszczone ma na celu przyśpieszenie rozpoznania spraw.

Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na wniosek skarżącego lub organu, a także z inicjatywy sądu (z urzędu). Jego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Prowadzi je sędzia lub referendarz sądowy, którego wyznacza przewodniczący wydziału. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron, z jego przebiegu spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Jeżeli przeprowadzenie mediacji nie doprowadzi do przyjęcia ustaleń przez strony, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest zatem rozwiązaniem mogącym się przyczynić do polubownego rozstrzygnięcia sporu między organem administracyjnym a stroną poprzez zawarcie kompromisu.

 Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 08:21:03
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych


POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Postępowanie mediacyjne do postępowania sądowoadministracyjnego zostało wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Jest to nowe rozwiązanie, niestosowane dotychczas w polskiej procedurze sądowoadministracyjnej, i podobnie jak postępowanie uproszczone ma na celu przyśpieszenie rozpoznania spraw.

Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na wniosek skarżącego lub organu, a także z inicjatywy sądu (z urzędu). Jego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Prowadzi je sędzia lub referendarz sądowy, którego wyznacza przewodniczący wydziału. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron, z jego przebiegu spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Jeżeli przeprowadzenie mediacji nie doprowadzi do przyjęcia ustaleń przez strony, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest zatem rozwiązaniem mogącym się przyczynić do polubownego rozstrzygnięcia sporu między organem administracyjnym a stroną poprzez zawarcie kompromisu.

 Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:54:18
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego