Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur)
składanych przed sądami administracyjnymi


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), która prowadziła szereg zmian, mających znaczenie także w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne, w tym i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie:

1. W myśl, art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać obecnie wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Oznacza to, iż z dniem 31 grudnia 2006 r. wyłączono możliwość zapłaty opłaty skarbowej w inny sposób, w szczególności poprzez naklejenie znaków tejże opłaty na dokumentach, w tym i na dokumentach pełnomocnictw procesowych.

2. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa tychże organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wskazuje przy tym, iż decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) - miejsce złożenia tego dokumentu. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Lublina. Opłat skarbowych można dokonywać:

a) przelewem na rachunek:

Od 5 stycznia 2007 r. został wprowadzony nowy numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie Nr 95124020929329920006200000.
Stary numer rachunku bankowego Nr 72124015035111920006200191 dotyczący opłaty skarbowej będzie ważny do 30 czerwca 2007 r.


Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać także w innych bankach i na poczcie na wskazane wyżej konto.

b) w punktach kasowych banku zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Lublin, tj. w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 na parterze i na II piętrze w pokoju 204, przy ul. Leszczyńskiego 20.

Opłatę skarbową pobierają wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Lublin: w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziałach: Spraw Administracyjnych, Ochrony Środowiska, Architektury i Administracji Budowlanej.

W razie wątpliwości, informacji w sprawach związanych z opłatą skarbową udzieli pracownik Wydziału Finansowego przy ul. Wieniawskiej 14 pokój 212 (II piętro).

3. Dokonano zmiany wysokości opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (a nie jak dotychczas 15 zł).

4. Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:
a) jednostki budżetowe;

b)jednostki samorządu terytorialnego;

c) osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

d) osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,

e) osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;

f) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu